CKPiU w Górze
 • KURS ANGIELSKI I NIEMIECKI
 • KURS WÓZKI WIDŁOWE
 • KURS ECDL
 • ZIELONE MIEJSCA PRACY
 • mlodziez


Dziś są imieniny:
Agnieszki, Amalii, Czecha
W CKPiU jest 05:13:43


 • BANER 7
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • kursy
 • baner 5

 • Zakończenie roku szkolnego 2016r.

  Zakończenie roku szkolnego 2016 r.
  Florysta

 • Zakończenie roku szkolnego 2017r.

  Zakończenie roku szkolnego 2017r.
  Dla klasy III LO

 • Zakończenie roku szkolnego 2016r.

  Zakończenie III LO 2016r.
  Dla III LO


 • Zakończenie roku szkolnego 2016r.

  Zakończenie III LO 2016r.
  Dla III LO

 • Zakończenie roku szkolnego 2017r.

  Zakończenie roku szkolnego 2017r.
  Dla klasy III LO

 • Zakończenie roku szkolnego 2016r.

  Zakończenie roku szkolnego 2016 r.
  Florysta


BIPRekrutacja

Zdjęcie: Rekrutacja

Szkoła Policealna dla Dorosłych


 
 
 
 
 
Na podbudowie szkoły dającej średnie wykształcenie.
System zaoczny.
 
 
 
 
* Opiekun medyczny (2 semestry)


Charakterystyka zawodu opiekuna medycznego:

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Do zadań opiekuna medycznego należy: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i wieku:

• pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych  potrzeb bio-psycho-społecznych
• pomaganie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
• aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej oraz podtrzymywanie jej aktywności społecznej
• dbanie o warunki higieniczne osoby chorej i niesamodzielnej oraz wykonywanie zabiegów pielęgniarskich
• użytkowanie profesjonalnego sprzętu i przyborów medycznych do wykonywania zabiegów higienicznych
• podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.
Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:
• szpitale - oddziały szpitalne
• zakłady opiekuńczo-lecznicze

• niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
• indywidualna opieka w domu pacjenta
• środowiskowe domy pomocy
• fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych hospicja
• własna działalność gospodarcza
• domy pomocy społecznej

Zawód ten jest popularnym i poszukiwanym zawodem na rynku pracy w Polsce jak i za granicą.

KWALIFIKACJE:
K1. Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
* Opiekunka środowiskowa (2 semestry)


Charakterystyka zawodu:

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Zakres działań zawodowych opiekunki wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Do zadań opiekunki środowiskowej należą:

• organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
• sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
• udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej
• aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenia lekarza bądź terapeuty
• wykonywanie czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych
i niesamodzielnych
• pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: dokonywania zakupów, gospodarowania budżetem, sporządzania posiłków, utrzymywania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
• aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia samodzielności życiowej
• mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań

Możliwości zatrudnienia opiekunki środowiskowej:


• ośrodki pomocy społecznej
• środowiskowe domy pomocy
• Domy Pogodnej Starości
• hospicja i domy dla przewlekle chorych
• Domy Samotnej Matki
• własna działalność gospodarcza
• indywidualna opieka w domu pacjenta

KWALIFIKACJE:
K1. Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych


* OPIEKUN W DOMU POMOCY  SPOŁECZNEJ
   (4 semestry)


Charakterystyka zawodu opiekuna w domu pomocy społecznej:

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną, chorą
i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.

Do zadań opiekuna w domu pomocy społecznej należą:

• podstawowa opieka nad osobą niepełnosprawną, chorą i niesamodzielną
• udzielanie pierwszej pomocy podopiecznemu w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
• nauka podopiecznego wykonywania podstawowych czynności higienicznych
• pomoc w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów oraz wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi
• organizacja osobie podopiecznej czasu wolnego
• motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.
• aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenia lekarza bądź terapeuty
• kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego
• udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych

Możliwości zatrudnienia:

• domy pomocy społecznej
• środowiskowe domy pomocy
• Domy Pogodnej Starości
• własna działalność gospodarcza
• indywidualna opieka w domu pacjenta

KWALIFIKACJE:
K1. Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej


* OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (4 semestry)


Charakterystyka zawodu opiekuna osoby starszej:

Opiekun (lub opiekunka) osób starszych to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia.
Do zadań opiekuna osoby starszej należą:
• świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobę starszą
• pomaganie w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie) oraz karmienie i podawanie leków
• pomaganie osobie podopiecznej w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli)
• pomaganie w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów) oraz załatwianiem różnych spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu)
• pomoc rodzinie podopiecznego: udzielanie informacji odnośnie prawidłowej opieki nad osobą starszą, odżywiania
• udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej
• mobilizowanie osoby podopiecznej do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej
• udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych

W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację.

Możliwości zatrudnienia:

• domy opieki społecznej
• hospicja
• placówki opieki paliatywnej
• środowiskowe domy pomocy
• Domy Pogodnej Starości
• własna działalność gospodarcza
• indywidualna opieka w domu pacjenta

KWALIFIKACJE:
K1. Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej


* TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH  I FINANSOWYCH     (2 semestry)

Charakterystyka zawodu technik usług pocztowych i finansowych:


Usługi pocztowo-finansowe należą do gałęzi usług prężnie rozwijających się w gospodarce naszego kraju. Duża konkurencja na rynku usług wymusza na firmach podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez terminowość, bezpieczeństwo i niezawodność, konkurencyjność cen, dostępność do świadczonych usług oraz profesjonalna obsługa klienta. Rynek pracy oczekuje na wykwalifikowanych pracowników, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy pocztowo-kurierskiej.

Do zadań technika usług pocztowych i finansowych należą:

• świadczenia usług pocztowych i kurierskich
• obliczanie i pobieranie opłat za usługi pocztowe i kurierskie
• sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów na usługi pocztowe
i kurierskie
• przyjmowanie, doręczanie lub wydawanie listów i paczek w obrocie krajowym
i zagranicznym
• udzielanie informacji o oferowanych usługach i ich promocji
• przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacje
• realizowania usług finansowych
• stosowanie różnych form rozliczeń pieniężnych
• rozpoznanie środków płatniczych i dokumentów tożsamości
• przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat przekazów pieniężnych z różnych tytułów
• przyjmowanie wniosków o pożyczkę i przeprowadzanie procedury przyznania pożyczki
• otwieranie i zamykanie rachunków bankowych
• zakładanie lokat oraz obliczanie oprocentowania lokat
• realizowanie obrotu towarowego
• rozdzielanie przesyłek kodowanych i nie kodowanych w systemie automatycznym
i ręcznym oraz grupowanie przesyłek wg kategorii
• sporządzanie dokumentów dotyczących opracowywania przesyłek
• identyfikacja i obliczanie wskaźników jakości świadczonych usług pocztowych
i kurierskich

Możliwości zatrudnienia w firmach świadczących usługi:


• pocztowe
• bankowe
• finansowe
• kurierskie
• handlowe

KWALIFIKACJE:

K1. A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
K2. A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich


* FLORYSTA (2 semestry)

Charakterystyka zawodu florysta:


Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych stosując różnego rodzaju środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz (kościołów, sali bankietowych oraz konferencyjnych itp.), tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy
z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia kompozycji stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Florysta jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Do zadań florysty należą:


• projektowania dekoracji roślinnych
• wykonywania dekoracji roślinnych
• aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni

Możliwości zatrudnienia:


• kwiaciarniach
• firmach florystycznych
• własna działalność gospodarcza

KWALIFIKACJE:

K1. R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych


* TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
   (3 semestry)

Charakterystyka zawodu:


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp
w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp
w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy
i chorób zawodowych.

Przykładowe zadania dla tego zawodu:


• prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wyników badań środowiska pracy,
• ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, poziomu zagrożeń ze strony czynników szkodliwych dla zdrowia,
• popularyzowanie na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp,
• prowadzenie szkoleń wstępnych nowo zatrudnianych pracowników,
• uczestnictwo w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
• informowanie zwierzchników o stwierdzonych w zakładzie pracy zagrożeniach, przedkładanie propozycji ich usunięcia,
• uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp,
• integrowanie działań poszczególnych służb pracowniczych w zakładzie pracy w zakresie obowiązków dotyczących bhp, w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników.
• doradzanie w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bhp oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
• pobudzanie potrzeby znajomości problematyki bhp u pracowników poprzez stwarzanie systemu oddziaływań sprzyjających poprawie warunków pracy.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy technika bhp


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w każdej firmie, która prowadzi działy higieny i bezpieczeństwa pracy.
Technik bhp może pracować w:
• Państwowej Inspekcji Sanitarnej
• Urzędzie Dozoru Technicznego
• firmie zajmującej się organizacją szkoleń z zakresu BHP
• służbach BHP na stanowisku inspektora


Technik BHP, który otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie
Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, może prowadzić własną działalność gospodarczą samodzielnie świadcząc usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz usługi doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby BHP.


* TECHNIK INFORMATYK (4 semestry)

Charakterystyka zawodu:


Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu
i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.
Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele
specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

Do typowych zadań zawodowych należą:

- montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego
- rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego
- testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego
- konfiguracja stanowisk komputerowych
- tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych
- konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi
- projektowanie i administrowanie systemami baz danych
- cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku

Możliwości zatrudnienia.


Absolwenci mogą szukać pracy w różnorodnych firmach nie tylko w firmach informatycznych, ale również w obsłudze systemów firm różnych branż we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.
Wśród nich mogą być:
• ośrodki obliczeniowe
• instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją
• oprogramowania komputerowego
• firmy sprzedające sprzęt komputerowy
• firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe
• punkty serwisowe sprzętu komputerowego
• wydawnictwa i drukarnie
• studia graficzne i dźwiękowe
• studia telewizyjne i filmowe
• działy obsługi marketingowej firm
• projektowanie i administrowanie stron
• dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania
• przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.
Oczywiście absolwent może również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie.

KWALIFIKACJE:

K1 : E.12.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
K2: E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
K3: E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami


* TECHNIK ADMINISTRACJI   (4 semestry)


Charakterystyka zawodu:


Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym, wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych, sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych, prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej.
Technik administracji może również wykonywać zadania związane z prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników. Technik Administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem
w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Do typowych zadań zawodowych na stanowiskach pracy, należą:

• interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,
• przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów,
• posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.
• redagowanie pism, korespondencji, sprawozdania, notatki służbowej,
• sporządzanie protokołów, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzenia,
• przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.
Możliwości zatrudnienia.
Absolwenci mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych, tj. w:
• urzędach wojewódzkich,
• urzędach rejonowych,
• urzędach powiatowych i gminnych,
• podmiotach gospodarczych,
• firmach ubezpieczeniowych,
• bankach,
• urzędach skarbowych,
• organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji,
• zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

KWALIFIKACJA:
K1. A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji.


* TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (4 semestry)


Technik rachunkowości wykonuje prace związanych z:


• prowadzeniem rachunkowości,
• dokonywaniem rozliczeń finansowych,
• dokonywaniem kontroli dokumentów księgowych oraz poprawianiem błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
• sporządzaniem oraz przygotowywaniem do weryfikacji sprawozdania finansowego,
• rozliczaniem danin publicznych,
• rozliczaniem wynagrodzeń,
• rozliczaniem składek pobieranych przez ZUS,
• prowadzeniem analizy finansowej,
• przechowywaniem dokumentacji księgowej,
• nadzorowaniem terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
• wykonywaniem czynności planistycznych i analitycznych.

Możliwości zatrudnienia:

Technik rachunkowości może być zatrudniony:
• w biurach rachunkowych
• w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
• w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
• w bankach,
• w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych,
• w jednostkach samorządu terytorialnego.

KWALIFIKACJE:

K1. A36. Prowadzenie rachunkowości
K2. A65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

* TECHNIK GEODETA (4 semestry)

Charakterystyka zawodu:

Geodeta to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych. Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyniki pomiarów w terenie) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej) i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane dla potrzeb gospodarczych związanych z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Geodeci uczestniczą również w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, prowadzą obsługę montażu, dokonują pomiaru odkształceń
i przemieszczeń budowli oraz końcową inwentaryzację powykonawczą.
Geodeta obok wspomnianych już prac związanych z realizacją inwestycji i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zajmuje się także zakładaniem i prowadzeniem ewidencji gruntów, aktualizacją materiałów geodezyjno-kartograficznych. Sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną potrzebną do uregulowania stanu prawnego nieruchomości
i ustalenia ich wartości. Wykonuje też w miarę potrzeby inne prace dla potrzeb budownictwa, górnictwa, przemysłu, eksploatacji kolei i dróg, jak również rolnictwa i leśnictwa.
Odrębną grupą czynności składających się na pracę geodety jest praca urzędnicza (biurowa) w administracji. Technik geodeta może być zatrudniony jako pracownik wydziałów geodezji, rolnictwa i gospodarki gruntami w administracji rządowej i samorządowej. Zajmuje się on prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki gruntami i wywłaszczeń nieruchomości. W tym celu bierze udział w rozprawach administracyjnych, wizjach terenowych, rozpatruje skargi i odwołania. W swojej pracy geodeta stosuje przepisy prawne: „Ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości", „Prawo geodezyjne i kartograficzne", rozporządzenia do ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne, „Kodeks Postępowania Administracyjnego", „Kodeks Cywilny".

Możliwości zatrudnienia:

Osoba wykonująca ten zawód pracuje zwykle w firmach zajmujących się budownictwem lub wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych, wykonujących pomiary, sporządzających wyrysy z map do ksiąg wieczystych i do innych celów. Geodeta znajdzie także zatrudnienie
w firmach górniczych (także w kopalniach)i poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców).
Geodeta może pracować także w urzędach. Stanowisko to jest potrzebne na każdym szczeblu administracji samorządowej. W każdej gminie musi być zatrudniony przynajmniej jeden geodeta. Pracownik taki ma w swojej pieczy mapy terenów i świadczy usługi dla ludności oraz firm, wydając oficjalne zaświadczenia o terenie.
Geodeci pracują także w wybranych jednostkach administracji państwowej (np. Ministerstwo Budownictwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii), wydawnictwach kartograficznych
i innych miejscach, gdzie trzeba sporządzać mapy terenu.
Technik geodeta może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych.


KWALIFIKACJE:
K1. B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów.
K2. B.35. Obsługa Geodezyjna inwencji budowlanych.
K3. B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.


* TECHNIK DROGOWNICTWA (4 semestry)


Charakterystyka zawodu:

Technik drogownictwa sporządza projekty ulic, dróg i mostów oraz planuje ich odwodnienia
i układ zieleni wykonuje szkice i rysunki drogowe planuje i nadzoruje roboty remontowe, modernizacyjne ulic, chodników i placów zajmuje się budową i konserwacją nawierzchni lotnisk, autostrad, dróg i mostów oraz budowlami inżynierskimi w stanach kryzysowych opracowuje projekty parkingów, wjazdów do stacji benzynowych planuje i nadzoruje roboty remontowe po okresie zimowych uszkodzeń wykonuje obliczenia elementów konstrukcyjnych dróg i bada laboratoryjnie materiały drogowe określa właściwości gruntów
i ich zastosowanie do budowy dróg wykonuje kosztorysy prac dobiera materiały, sprzęty, urządzenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadania zawodowe:

• Przygotowanie dokumentacji technicznej.
• Określanie właściwości materiałów do robót drogowych, prawidłowego ich stosowania, transportowania, składowania i przygotowania.
• Wykonywanie pomiarów niezbędnych przy wykonywaniu i odbiorze robót drogowych.
• Wykonywanie i organizowanie robót drogowych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania, w tym remontowych i modernizacyjnych.
• Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów na roboty drogowe, rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny dla różnych robót drogowych oraz dokonywanie rozliczeń.
• Organizowanie i zagospodarowanie placu budowy.
• Eksploatacja i utrzymanie dróg oraz autostrad, lotnisk i drogowych obiektów inżynierskich.
• Kierowanie robotami drogowymi.
• Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót drogowych.
• Wykonywanie robót drogowych w okresie zimowym.
• Organizowanie ruchu drogowego.
Możliwości zatrudnienia:
Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:
• firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe,
• biurach projektowych dróg i obiektów mostowych,
• organach administracji państwowej i samorządowej,
• wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych,
• kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych,
• oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
• Wojewódzkim lub Powiatowym Zarządzie Dróg,
• drogowej firmie wykonawczej lub projektowej,
• laboratorium drogowym,
• wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych,
• służbach Obrony Cywilnej Kraju.
Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług drogowych.

KWALIFIKACJE:
K1. B.2. Wykonywanie robót drogowych;
K2. B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych;
K3. B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.


* TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
(4 semestry)

Charakterystyka zawodu:

Technik pojazdów samochodowych - zawód związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

Zadania zawodowe:

• organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
• ocena stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
• wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
• kontrolowanie jakości wykonanych napraw,
• prowadzenie usług motoryzacyjnych,
• sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
• prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
• kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Możliwości zatrudnienia:


Absolwent ma szansę zatrudnienia w:
- salonach obsługi i sprzedaży samochodów;
- warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych;
- stacjach diagnostyki pojazdów;
- zajezdniach i bazach transportowych;
- firmach przewozowych i kurierskich;
- firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne;
- firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach.

KWALIFIKACJE:

K1. M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
K2. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
K3. M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

________________________________________

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


• Na podbudowie gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej.
• Nauka trwa trzy lata (6 semestrów).
• System zaoczny.Absolwenci ZSZ mają możliwość kontynuowania nauki w kl. II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych________________________________________

Kursy kwalifikacyjne

System zaoczny.

• Technik organizacji reklamy
• Technik architektury krajobrazu
• Technik logistyk
• Technik urządzeń sanitarnych
• Technik mechanik
• Technik handlowiec


________________________________________

Gimnazjum dla Dorosłych - planuje się utworzyć szkołę od 1 września.

DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY GIMNAZJUM LUB OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Nauka Trwa trzy lata (6 semestrów).
System zaoczny.________________________________________


WYMAGANE DOKUMENTY PRZY REKRUTACJI:

• Podanie o przyjęcie do szkoły
• Życiorys
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły
• 2 zdjęcia
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez poradnię medycyny pracy (dotyczy szkół Policealnych i kursów kwalifikacyjnych)
________________________________________
aktualizacja
2013-06-11 13:34:53
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.

Kreatywna Szkoła DEKORAL

projekt kuwpg

projekt kuwpg

gora pracy

Powiat Górowski

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Centrum Integracji Społecznej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej